Etiket arşivi: Porselen

DİŞ HEKİMİ

Cam Fiber ile diş kesmeden implant yapmadan eksik diş yerine tek seansta estetik diş yaptırabilirsiniz

CAM FİBER DİŞLER
Diş Hekimliğinde Kullanılan Fiber ile güçlendirme, 1960′ların başından beri dişhekimliği literatüründe bulunur ve son zamanlarda yapılan geliştirmeler ile gündeme gelmiştir ve bundan sonra genel klinik kullanım kabul görmüştür.

a) Periodontal splint olarak
Mobilite gösteren dişlerin splintlenmesi amacıyla geleneksel olarak kompozit rezin, teller, tel örgüler, amalgama gömülmüş teller kullanılmaktadır. Bu materyallerin kullanımında düşük işlenebilir özellikleri, dental rezinlere düşük bağlanma özelliği göstermeleri, düşük estetik sonuçlar ve kalınlık gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri gidermek amacıyla fiberle güçlendirilmiş rezin splintler kullanılmaktadır. FRC splintler kron içi ve kron dışı olarak iki farklı şekil* de kullanılmaktadır. FRC splintler, günümüzde ön doyurulmamış; Ribbond Rein-forcement, Connect, DVA, Glasspan, Fi-berflex, Fiber-Splint ve ön doyurulmuş; Splint-lt ticari ismiyle kullanılmaktadır.

Endodontik post ve korları direkt olarak yapıştırma FRC postlar, endodontik tedavi görmüş ve kırılmış dişleri restore etmek amacıyla kullanılan klasik sistemlere yeni katılmış bir materyaldir . FRC postlar, metal veya döküm post ve korlara ve prefabrike metal ve zirkonyum post gibi yapılar klasik post-kor sistemlerine göre daha yüksek esneklik ve yorulma kuvveti göstermektedir.

Fiberlerin niceliği, fiberin matriks içindeki ağırlığı ile değil, hacmi ile tanımlanmaktadır.Bu yüzden fiber içeriği fazla bile olsa, yoğunluğu düşük olan fiberlerle hazırlanan örneklerde beklenenden daha düşük dayanım kuvvetleri elde edilmektedir. Cam fiberlerin özgül ağırlığı; karbon/grafit, aramid ve UHMWP fiberlerden daha yüksek olduğu için eşit miktarda kullanıldıklarında, cam fiberlerle daha üstün kuvvetlendirme sağlanmaktadır.
Akrilik rezin polimer matriks içindeki fiberlerin niceliğindeki artış ile protez kaide polîmerlerinin germe ve sertlik dayanımının arttığı bildirilmektedir.
Endüstri alanında termoplastiklerle fiberin doyurulması farklı hazırlama yöntemleri ile başarılı olarak uygulanmaktadır, ancak bu yöntemler klinik diş hekimliği ve laboratuvar teknolojisinde ki ihtiyaçlara cevap verememektedir.
Fiberlerin doyurulma derecesi, doyurulmamış fiberlerin mikroskop altında sayıldığı bir yöntemle hesaplanmaktadır. Buna göre doyurulmuş fiberlerin tüm fiberlere oranı doyurulma derecesi (Dimp) olarak tanımlanmaktadır.

Dokuma ve örgü fiberler izotropik, başka bir deyişle ortotropik mekanik özelliklerine bağlı olarak kullanıldıkları kompozite her yönde dayanım sağlamaktadır. Bu nedenle kompozite uygulanacak en yüksek gerilimin yönünün bilinmediği durumlarda kullanımları uygun bulunmaktadır. Çok yönlü fiberlerin endikasyonları arasında kron, diş üstü protez ve yüzey tutuculuğu ile sağlanan periodontal splintler yer almaktadır.
Güçlendirmenin etkinliği yönünden karşılaştırıldığında çok yönlü fiberler gelen yüke 45°’lik açıda bulundukları için Krenchel faktörüne göre tek yönlü fiberlerin yarısı kadar güçlendirme sağlamaktadır.

 

Cam fiberler
Cam fiber, camın ince flamentler haline getirilmiş halidir. Camın oluşumundaki en önem/i etken camın kristalizasyona uğramadan hızlı soğuyabilme kapasitesidir. Primer cam yapıcı materyaller silisyum oksit (Si02), boroksit (B203), germanyum oksit (GeOg), fosfor oksit (P2Os) ve arsenik oksit (As203) gibi oksitlerdir. Bu oksitler başka bir oksite ihtiyaç duymadan cam yapabilirler. En sık kullanılan cam yapıcı oksit Si02′dir. Her ne kadar bu oksitlerin tek başlarına cam yapabilme özellikleri varsa da bazı oksitler düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Bunlar sodyum oksit (Na20), potasyım oksit (K20), kalsiyum oksit (CaO), magnezyum oksit (MgO), baryum oksit (BaO) ve civa oksit (PbO)’dir. Bu düzenleyici oksitler sayesinde camın akışkanlığı arttırılarak çalışma süresi uzatılabilmektedir. Ayrıca bu düzenleyiciler camın iyonik karakterinin arttırılmasını sağlayarak optik ve termal özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.Cam fiberler 1960′ların başından diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Renksizliği ve doku uyumu gibi avantajları sayesinde tercih edilir hale gelmiştir.
Dişhekimliğinde kullanılan cam fiberlerin kompozisyonları birbirinden farklılıklar göstermektedir. FRC’de kullanılan devamlı fiberler genellikle alkalisiz camdan oluşur ve elektirikse) cam yani E-cam olarak bilinmektedir. E-cam; Si2-AI203-CaO-MgO sistemine dayanır ve bu sistem iyi cam oluşturabilme yeteneğine sahiptir.
E-cam yüksek CaO içeriğinden dolayı, bu kompozisyona benzer asidik solüsyonlardan düşük direnç göstermektedir. Bu yüzden E-camın kompozisyonu B203 ile karıştırılıp, CaO içeriği azaltılarak modifiye edilmiştir.

ZİRKONYUM KÖPRÜ PPOTEZLERİ

KÖPRÜ PROTEZLERİ

 

Ağızdaki noksan dişlerin yerlerini tamamlayan ve çiğneme basıncım destek dişler yoluyla çene kemiğine ileten protezlere, “köprü protezleri” adı verilir.

Köprülerin kuronlardan belirgin ayrılığı, noksan dişlere gelen çiğneme basıncını, köprü içindeki dişlerin taşımasıdır.Başka bir değişle bir dişe kuron yapıldığında, ona gelen basınç aynı kalır. Ancak köprüde bu durum, noksan diş sayısına göre oldukça fazla artabilir. Bu durumu göz önüne aldığımızda, kuron yapım restorasyonu kolay ve az sorunlu, köprü yapımı daha karmaşık ve çok sorunlu olarak ortaya çıkar.

Çünkü kuron protezine gelen basınç doğal olduğu halde, köprüye gelen basınç bir bakıma patolojiktir. Kuron yapımında destek, dişin kendisidir. Ancak köprüde çekilmiş dişlerin mezial ve distal indeki dişlerdir. Ve de bu dişler hem kendine gelen ve hem de boşluktaki dişlerin yerine gelen, çiğneme basıncını taşımak zorundadır. Burada destek diş kavramı ortaya çıkmaktadır.

Destek diş

Çekim boşluğunun genelde mezial ve distalinde bulunan ve noksan dişlerin yerine yerleştirilen gövde ile bağlantı kurmak zorunda kalan ve zorunlu olarak kuronlanan dişlerdir.

Kanatlı köprüler dışında, her diş boşluğu için en az iki destek diş kullanılır. Kanatlı köprü, sadece üst lateral dişlerin yokluğu dışında kullanılmamalıdır. İki destekten fazla dişin köprü içine alınması, desteklerin genel özelliklerine bağlıdır.

Destek dişlere “ayak” ya da “çapa” da denilmektedir. İdeal köprü yoktur. İdeale yakın köprü üç üyeli köprülerdir. Başka bir değişle, en az diş noksanlığı bir olduğuna göre, buraya yapılacak köprü de en az üç üyeli olmalıdır. Böylece üç üyeli yani, iki destek ve bir gövdeden oluşan köprüye gelen basınç, iki destek tarafından karşılanacaktır. Bu dört üyeli köprüye gelen basınçtan daha azdır ve de üç üyeden az köprüde, genelde yoktur.

ZİRKONYUM DİŞ

KOZMETİK VE ESTETİK

 

Kozmetik ve Estetik

Kozmetik terimi görünüş özelliklerini belirginleştirmek ve görüşteki bozuklukları  düzeltmek için kullanılan malzemelere ve uygulamalara işaret etmektedir.
 Aslında kozmetik, yüzün, saçın ya da cildin görüntüsünü değiştirmek ya da güzelliğini arttırmak için kullanılan hazırlıklardır.

Estetik implant 
 Estetik terimi ''doğal güzelliği'' işaret etmesi yani içten gelen bir özelliği simgelemesi nedeniyle kozmetikten farklıdır. Doğada ve sanatta uygulanan güzelliğin bilimi olarak da tanımlanabilir.

Güzellik genellikle "görsel uyarana verilen olumlu psikolojik reaksiyon'' olarak tanımlanırken, sanat kelimesi Latince ars'tan yani "yetenek"ten gelmektedir (Ecylopedia of Word A 1959). Bir sanat eserinin iyi olarak değer görmesi içinduyulara hitap etmesi gerekir, bu da görsel sanatlard "renkler, çizgiler ve boşluktaki kütleler arasındaki ilişkiler" 
 olarak tammlanır (Gombrich 1978).

Kozmetik di hekimliği Philips (1996) tarafından görünümü hasta tarafından arzulanır hale getirmek için, doğal ya da doğaolamayan periyodonsiyumu değiştirmeyi hedefleyen,
 seçime bağlı bir süreç olarak tanımlanmıştır. Ancak estetik diş hekimliği, 
fonksiyonel bir problemi doğal periyodonsiyumda belirgin olacak teknikleri kullanarak düzelten iyileştirici bir uygulamadır.

Estetik implant Dişhekimliği 
 İnsanlar güzelliği genellikle farklı şekillerde yorumlarlar.
Her birey kendi görüşüne göre güzelliği tanmılar.Kısacası, sanatçılar ilhamlarını
 doğadan almış ve bütün sanatsal çabalar üstünlükleri nin belirlenebilmesi için doğayla karşılaştınimıştır. Aynı
 şekilde klinisyenler de en az sanatçılar kadar işlerinde orantı dengesini korumak için çabalamalıdırlar. 
Mükemmeliyet tek başına var olamaz; her güzellik unsuru
 bağlantılı diğer unsurlarla da bütünü varatabilmek için uyum içinde olmalıdır.

   Yüz şekilleri her bireyin içinde işleyen hayati güçlerin bir yansımasıdır." 

 Herhangi bir estetik ameliyatın başarısı hayal kurma yeteneğine, üstün klinik
 beceriye ve tüm yüz bağlantılarına hâkim olabilmeye bağlıdır Mantık bir tedavi planını
 oluştururken ve uygun elementleri gözden geçirirken gerekliyken; hayal gücü de tedavi 
vizyonunu yerine getirmede gereklidir. 

Ayrıca, ağıziçi estetiğinin sadece beyaz fiziki yapılar 
değil,bireyin kişisel imajı, sosval ilişkileri ve fiziksel çekiciliği
için hayati önem taşıyan sosyal özelliklerdir.
 Bunun farkına varmak estetik oral tedavinin öneminin ve değerinin anlaşılmasına yol açmıştır.

ZİRKONYUM DİŞ FİYATLARI

diş fiyatları,diş tedavisi,diş tedavi,kaplama diş,diş teli,diş telleri,diş ücretleri,diş dolgusu,diş dolgu,

fiyatları,diş köprü,diş kaplama fiyat,diş implant fiyat,implant diş fiyat,implant diş fiyatları,diş implant fiyatları,diş kaplaması fiyatları,implant diş fiyatı,diş beyazlatma fiyatı,diş zirkonyum,zirkonyum diş,diş kanal tedavisi,zirkon diş,diş beyazlatma fiyatları,diş taşı temizleme,diş beyazlatma fiyat,porselen diş fiyatları,porselen diş fiyatı,diş implantı fiyatları,diş dolgusu fiyatları,diş yaptırmak,diş fiyatları 2011,diş ortodonti,dolgu diş fiyatları,diş dolgu fiyatları,diş dolgu fiyatı,diş dolgu fiyat,diş tedavi ücretleri,diş lamine,lamine didiş eti tedavi yöntemleri,diş eti tedavisi ücreti,diş eti kesimi,lazerle diş eti tedavisi,diş eti estetiği fiyatları,diş eti çekilmesi tedavisi fiyatlaimplant protez,protez diş fiyatları,diş protez fiyatları,protez diş fiyatı,protez diş ücretleri,diş protez ücretleri,protez çeşitleri,protez yapıştırıcı,protez yapıştırıcısı,sabit protez diş,diş protez yapımı,protez diş yapımı,diş protez çeşitleri,protez diş çeşitleri,protez diş yapıştırıcı,protez diş yapıştırıcısı,protez diş yapıştırıcıları,protez diş yapıştırma,corega protez yapıştırıcı,diş protez uzmanı,total protez fiyatları

Ortodonti,diş fiyatları,diş tedavisi,diş tedavi,diş kaplama,diş teli,diş ücretleri,kanal tedavisi,diş dolgusu,implant fiyatları,implant fiyat,diş implant,implant diş,implant fiyatı,porselen diş,diş implantı,diş yapımı,diş teli fiyatları,diş telleri fiyatları,diş kaplama fiyatları,kaplama diş fiyatları,diş implant fiyatları,implant diş fiyatlarızirkonyum diş,diş kanal tedavisi,diş beyazlatma fiyatları,diş beyazlatma fiyat,porselen diş fiyatları,implant ücretleri,ortodonti tedavisi,diş implantı fiyatları,diş fiyatları 2011,diş dolgu fiyatları,kanal tedavisi fiyatları,kanal tedavisi ücreti,ortodonti fiyatları,diş tedavi ücretleri,lamine diş,zirkonyum diş fiyatları,zirkon diş fiyatları,diş protez fiyatları,protez diş fiyatları,diş tedavi fiyatları,diş dolgu ücretleri,diş tedavisi fiyatları,diş protezi fiyatları,vidalı diş,diş düzeltme,diş hekimi fiyatları,diş teli tedavisi

diş fiyatları,diş fiyat,porselen diş,diş porselen,kaplama dişler,porselen dişler,diş rengi,diş kaplama fiyatları,kaplama diş fiyatları,diş kaplama fiyatı,diş köprü,diş kaplama fiyat,zirkonyum diş,zirkon diş,zirkonyum dişler,porselen diş fiyatları,porselen diş fiyatı,porselen diş fiyat,porselen diş ücretleri,laminat veneer,zirkon diş fiyatları,protez diş fiyatları,diş protez fiyatları,diş protezi fiyatları,laminate kaplama,protez diş ücretleridiş protez ücretleri,diş estetiği fiyatları,porselen köprü,porselen kaplama diş,porselen diş kaplama,diş porselen kaplama,diş kaplama ücretleri,laminat diş,lamine diş fiyatları,diş lamina,lamina diş,diş kaplama çeşitleri,kron köprü,dişe kaplama,lamine kaplama diş,lamine diş kaplama,zirkonyum porselen,zirkonyum diş kaplama,zirkonyum kaplama diş,porselen diş kaplama fiyatları,porselen kaplama diş fiyatları,diş porselen kaplama fiyatları,kuron köprü,porselen lamina

zirkonyum diş,zirkonyum dişler,zirkonyum fiyatları,zirkonyum fiyatı,zirkonyum diş fiyatları,zirkonyum diş fiyatı,diş zirkonyum fiyat,zirkonyum diş fiyat,zirkonyum porselen,zirkonyum kaplama diş,zirkonyum diş kaplama,zirkonyum porselen diş,zirkonyum diş örnekleri,zirkonyum diş modelleri,zirkonyum implant,,zirkonyum porselen diş,zirkonyum porselen diş fiyatları,zirkonyum diş fiyatları

porselen diş fiyatları

diş dolgu fiyatları
diş fiyatları 2009
diş implantı fiyatları
diş fiyatları 2010
zirkonyum diş fiyatları
diş beyazlatma fiyat
porselen kaplama diş fiyatları

kaplama diş ile ilgili aramalar

kaplama diş fiyatları

kaplama diş nasıl yapılır

kaplama diş ağrısı

kaplama diş çeşitleri

kaplama diş sorunları

porselen kaplama diş fiyatları

kaplama diş yapımı

kaplama diş nasıl çıkarılır

 

 

 

Zirkonyum Alt Yapılı Porselen kaplama diş

 1. Zirkonyum Alt Yapılı Restorasyonlar  

Ayırt edilemeyecek kadar doğal olurlar.

Bu sistemde metal yerine yapı malzemesi olarak zirkonyum kullanılır. Yapılan çalışmalar diş hekimliğinin temel gereksinimleri olan estetik, sağlamlık, doku uyumluluğu ve doğallık konularında bugüne kadar ulaşılan en yüksek performansın elde edildiğini göstermiştir.

 
Tamamen manüpulatif becerinin bilgisayar destekli teknoloji ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir yöntemdir. Klinikte elde hazırlanmış diş preparasyonları laboratuarda özel yöntemlerde şekillendirilir ve özel bir cihaz yardımıyla lazer tarama sitem ile okunur. Bu bilgiler cihazın şekillendirme bölmesine aktarılıp kuron veya köprü bilgisayar tarafında işlenilir.

Böylece zirkonyum oksit alt yapı oluşmuş olur. Bu alt yapının üstü özel porselenler ile kaplanılır. Böylece ışığı geçiren (neon efektli), oldukça dayanıklı, estetik, doğal görünümlü kuron ve köprüler elde edilmiş olur. 

Porselenin kırılgan yapısından dolayı kron ve köprü tüm kaplamalarda porselenin sağlamlığını arttırmak için alt yapı olarak sert ve dayanklı bir madde kullanma zorunluluğu vardır. Zirkonyum desteklilerde bu madde zirkonyum meydana gelmektedir.